Menu
Your Cart

Delivery

Mēs piegādājam preces uz mājām, uz preču izsniegšanas punktiem un pasta nodaļām visā Latvijā. Kā arī varat saņēmt pasūtījumu mūsu veikalā pa adresi : Blaumaņa iela 5, Rīga, LV-1011 ( informāciju par veikala darba laiku varat atrast šeit : veikals.mimikid.lv ) Precīzāka informācija par preču piegādes izmaksām un izsniegšanas vietām ir sniegta zemāk.

Preču izsniegšana klientu apkalpošanas centrā

Preču izsniegšanas pakalpojums klientu apkalpošanas centrā ir bezmaksas. Šeit var atrast darba laiku un koordinātas.

Ja esat izvēlējies preci (-es) saņemt apkalpošanas centrā, prece (-es) tur tiks piegādāta 1-3 darba dienu laikā, ja vien izvēlētajai precei (-ēm) nav norādīts cits piegādes laiks. Par to mēs jums paziņosim pa e-pastu vai SMS. Gaidīsim Jūs saņemt pasūtījumu 3 (trīs) kalendāro dienu laikā. Pēc šiem termiņiem pasūtījums tiks atcelts, un pasūtītās preces tiks nosūtītas atpakaļ uz noliktavu.

Lai saņemtu pasūtījumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pasūtījuma numuram. Ja jūsu pasūtījumu saņems cita persona, noformējot pasūtījumu norādiet viņu kā saņēmēju. Un ja pircējs ir juridiska persona, līdzi jābūt pilnvarai.


OMNIVA PIEGĀDES PROCESA INFORMĀCIJA

7.1 Līdz sūtījuma izsniegšanas brīdim tas pieder nosūtītājam.

7.2 Saņēmējs par sūtījuma pienākšanu tiek informēts ar īsziņu, tiklīdz paka nonāk pakomātā. Īsziņas tiek nosūtītas uz Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tālruņu numuriem.

7.3 Īsziņā tiek norādīti arī sūtījuma saņemšanas nosacījumi: piegādes brīdī iekasējamā maksa, ja to ir pieprasījis nosūtītājs.

7.4 Kad sūtījums tiek izsniegts no pakomāta, saņēmējs tiek identificēts ar personīgā durvju koda palīdzību, kas saņēmējam nosūtīts ar īsziņas palīdzību. Pēc durvju koda ierakstīšanas atvērsies tā pakomāta skapīša nodalījuma durvis, kurā atrodas sūtījums.

7.5 Ja sūtījums netiek izsniegts līdz 4 (ceturtajai) kalendāra dienai pēc tā pienākšanas, saņēmējam tiek nosūtīts atkārtots paziņojums.

7.6 Sūtījuma glabāšanas laiks ir 7 (septiņas) kalendārās dienas. Ja 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek atgriezts atpakaļ nosūtītājam.

7.7 Sūtījumu nevar pārvirzīt no pakomāta piegādes uz šķirošanas centru vai uz piegādi ar kurjeru.

7.8 Biznesa klientiem sūtījumu atgriešanas pakalpojums tiek piedāvāts saskaņā ar noslēgto līgumu ar Omniva, SIA, un šādā gadījumā saņēmējam ir tiesības atgriezt sūtījumu nosūtītājam 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no saņemšanas dienas.

7.9 Saņēmējs ar īsziņas vai e-pasta vēstules palīdzību kopā ar durvju kodu var saņemt arī sūtījuma atgriešanas kodu. Izmantojot šo atgriešanas kodu, saņēmējam ir tiesības atgriezt sūtījumu nosūtītājam bez maksas.

7.10 Atgriešanas cena veidojas atkarībā no izmantotā skapīša izmēriem (S, M vai L izmērs).

 

PRETENZIJU IZSKATĪŠANA

 9.1 Nosūtītājs vai saņēmējs (Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā) var iesniegt rakstveida pretenziju, pieprasot kompensāciju par neatbilstošu piegādi, sūtījuma bojājumu vai nepiegādāšanu. Pretenzija Omniva, SIA jāiesniedz, aizpildot tiešsaistes formu “Iesniegums par piegādes kvalitāti” interneta mājaslapā vai vēstules veidā.

9.2 Saņēmējam, kas atrodas ārpus Baltijas valstīm, jebkura veida pretenzija par sūtījuma bojājumu jāpiesaka sūtījuma piegādes brīdī, pieņemot sūtījumu.

9.3 Pretenzijā jānorāda sekojoša informācija: · pretenzijas iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, kā arī tālruņa numurs un bankas SIA Omniva Ÿ Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167 Ÿ Tel: 27042424 Ÿ [email protected] konta numurs, ja pretenzija saistīta ar zaudējumu kompensēšanu; · informācija par sūtījumu, kas ir pamats pretenzijas iesniegšanai (sūtījuma numurs, nosūtīšanas datums, saņēmēja vārds, sūtījuma deklarētā vērtība, kā arī, gadījumos ar COD pakomāta precēm – COD summa); · gadījumā, ja tiek iesniegta pretenzija par pakomāta sūtījuma nozaudēšanu, pakomāta sūtījuma satura nozaudēšanu vai trūkumiem vai bojājumiem – detalizēts satura saraksts un priekšmetu vērtība; · informācija, kā nogādājama atbilde (mutiski, rakstiski, pa pastu vai e-pastu); · sūtījuma fotoattēli.

9.6 Ja pakomāta pakalpojumu izmantotājs iesniedz pretenziju saistībā ar vairākām pakomāta precēm, kas adresētas dažādiem saņēmējiem, par katru pakomāta sūtījumu jāiesniedz atsevišķa pretenzija.

9.7 Omniva, SIA izskata pretenzijas un sūdzības, cik drīz iespējams, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no pretenzijas vai sūdzības iesniegšanas dienas, kā arī par savu lēmumu informē pretenzijas iesniedzēju. Ja minētajā laikā nav iespējams sniegt izsmeļošu atbildi, pretenzijas iesniedzējs par to tiek informēts ar attiecīgas pagaidu atbildes palīdzību, bet gala atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā kopš iesnieguma datuma. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams vairāk par vienu mēnesi, pretenzijas iesniedzējs par to tiek informēts, un atbilde tiek sniegta, cik drīz vien iespējams.

9.8 Pretenzijas izskatīšanas procesā Omniva, SIA ir tiesības pieprasīt pamatotu papildus informāciju pretenzijas iesniedzējam saistībā ar pretenzijas izskatīšanu.

9.9 Uz pretenziju sniegto atbildi pretenzijas iesniedzējs var apstrīdēt 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš atbildes saņemšanas brīža.

9.10 Ja pretenzijas vai sūdzības izskatīšana nav iespējama, pretenzijas iesniedzējs par to tiek informēts, norādot iemeslus (atsauces uz likumdošanas aktiem vai noteikumiem).


MATERIĀLĀ KOMPENSĀCIJA

10.1 Omniva, SIA uzņemas materiālo atbildību, kas rodas: · ja tiek pazaudēti reģistrēti un apdrošināti sūtījumi; · ja pakomāta sūtījums netiek piegādāts; · ja sūtījums tiek sabojāts Omniva, SIA vainas dēļ; · ja no saņēmēja pilnībā vai daļēji netiek iekasēta COD summa; · gadījumā, ja sūtījuma piegāde tiek kavēta, pārvadātāja atbildība ir ierobežota atbilstoši sūtīšanas izmaksām, un tās tiek kompensētas tikai tad, ja sūtītājs to pieprasa pārvadātājam. Par kavētu sūtījumu tiek uzskatīts tāds sūtījums, kas sasniedz galamērķi vēlāk nekā norunātajā piegādes dienā.

10.2 Gadījumā, ja no pakomātā saņemtais sūtījums ir bojāts, nosūtītājam nekavējoties jāiesniedz rakstiska pretenzija.

10.3 Ja pakomāta sūtījums tiek nozaudēts, nosūtītājam vai saņēmējam ir tiesības saņemt atpakaļ visus maksājumus, izņemot apdrošinājuma nodevu, kas samaksāti par pakomāta sūtījumiem ar apdrošinātu vērtību.

10.4 Netiešie zaudējumi, tajā skaitā zaudētie ieņēmumi, netiek kompensēti.

10.5 Ja pēcapmaksas (COD) summa netiek pilnā apmērā iekasēta no saņēmēja, COD summa nav iekasēta vai COD summa samaksāta nepareizi, Omniva, SIA par to ir atbildīga tādā apmērā, par cik COD summa iekasēta nepietiekoši vai nav samaksāta.

10.6 Omniva, SIA kompensāciju izmaksā nosūtītājam, kuram ir tiesības pieprasīt kompensācijas izmaksu novirzīt saņēmējam, par šādu nodomu rakstveidā informējot Omniva, SIA. Kompensācijas saņemšanai nosūtītājs vai saņēmējs var pilnvarot trešo personu.

10.7 Gadījumā, ja tiek veikta kompensācija par bojātu sūtījumu, Omniva, SIA patur tiesības iegūt bojāto sūtījumu savā īpašumā.

10.8 Nosūtītājs ir atbildīgs par preces saturu. Ja nosūtītājs sniedzis nepareizu informāciju par sūtījuma saturu vai sūtījuma saturs neatbilst Omniva, SIA noteikumiem, nosūtītājs ir atbildīgs par Omniva, SIA vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un tā pienākums ir nepieciešamības gadījumā samaksāt piešķirtos sodus.

10.9 Ja pakomāta sūtījuma nozaudēšana vai tās satura bojāšana notikusi nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, respektīvi, apstākļos, par kuriem kompensācija netiek maksāta, nosūtītājam ir tiesības saņemt kompensāciju sūtīšanas izmaksu apmērā.

10.10 Sūtījuma pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā Omniva, SIA uzņemas atbildību maksimāli 42,69 euro apmērā, papildus 4,27 euro par katru kg, bet ne lielākā apmērā par faktisko zaudējumu summu. Tāpat tiks atlīdzināti arī sūtīšanas izdevumi, ja tos apmaksājis nosūtītājs vai saņēmējs. SIA Omniva Ÿ Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167 Ÿ Tel: 27042424 Ÿ [email protected]

10.11 Kompensācija tiek izmaksāta eiro.

10.12 Omniva, SIA izmaksā kompensāciju nekavējoties, tiklīdz kļuvis skaidrs, ka pakomāta sūtījums ticis iznīcināts vai arī meklēšanas rezultātā noskaidrots, ka pakomāta sūtījums ir nozaudēts.

10.13 Kompensācija tiek pārskaitīta uz klienta iesniegumā minēto bankas kontu.

10.14 Ja sūtījums ticis uzskatīts par nozaudētu vai arī tās daļa pēc kompensācijas izmaksas tiek atrasta, Omniva, SIA kompensāciju saņēmušajai personai paziņo par Omniva, SIA tiesībām izsniegt preci, kas tika uzskatīta par nozaudētu, vai tās daļu trīs mēnešu laikā, ja vien tiks atgriezta samaksātā kompensācija. Ja kompensāciju saņēmusī persona atsakās no atrastās preces vai arī desmit (10) darba dienu laikā neizsaka vēlmi atrasto preci pieņemt, Omniva, SIA attiecīgi saņēmējam vai nosūtītājam (personai, kurai netika samaksāta kompensācija) nosūta tādu pašu paziņojumu, dodot atbildes sniegšanai tādu pašu termiņu.

10.15 Ja nosūtītājs un saņēmējs atsakās no atrastās preces vai arī noteiktajā termiņā Omniva, SIA nesniedz atbildi, preces īpašuma tiesības pāriet Omniva, SIA, kas samaksājusi kompensāciju par preces iznīcināšanu vai nozaudēšanu.

10.16 Omniva, SIA neuzņemas atbildību par sūtījumiem sekojošos gadījumos:

10.16.1 Ja preces zudums, satura trūkums vai bojājums radies nosūtītāja vainas vai paviršības vai preces satura īpašību dēļ;

10.16.2 Ja iespējamos bojājumus izraisījušas temperatūras svārstības;

10.16.3 Ja nosūtītājs 6 (sešu) mēnešu laikā pēc sūtījuma nosūtīšanas dienas nav iesniedzis pieprasījumu;

10.16.4 Ja Nosūtītājs kļūdas dēļ ir norādījis nepareizu saņēmēja tālruņa numuru uz sūtījuma un tāpēc sūtījums ir izsniegts trešajai personai.

10.16.5 Ja sūtījuma izmērs ir mazāks par noteiktajiem minimālajiem izmēriem: 9 cm (platums) un *14 cm (garums).

10.16.6 Ja Nosūtītājs nav apstiprinājis sūtījuma nodošanu Omniva, SIA saskaņā ar norādījumiem pakomāta ekrānā.

10.16.7 Gadījumā, ja sūtījums satur priekšmetus, ko saskaņā ar Omniva, SIA noteikumiem aizliegts sūtīt;

10.16.8 Ja preces saskaņā ar likumu tiek konfiscētas;

10.16.9 Gadījumā, ja preces ar apdrošinātu vērtību apdrošinātas par ievērojami lielāku naudas summu nekā to vērtība;

10.16.10 Ja Nosūtītājs rīkojas ļaunticīgi nolūkā saņemt kompensāciju.

10.16.11 Nepārvaramas varas apstākļi (force majeure) ir apstākļi, ko Omniva, SIA nav spējīga ietekmēt un ņemt vērā, izvairīties vai novērst līguma noslēgšanas brīdī vai laikā, kad tiek izpildītas nelīgumiskas saistības, vai arī kā sekas Omniva, SIA nespēj pārvarēt.

10.16.12 Cita starpā nepārvaramas varas apstākļi ietver arī no Omniva, SIA neatkarīgus tehniskus negadījumus, kā arī šķēršļus, kas pakalpojuma sniegšanai radušies dabas katastrofu, katastrofu, nelabvēlīgu laika apstākļu, kara, streiku, likumdošanas izmaiņu vai citu ārkārtas gadījumu dēļ, ko Omniva, SIA nevarēja paredzēt vai novērst.

10.16.13 Ja nepārvaramas varas apstākļi ir pagaidu, saistību pārkāpumi ir attaisnojami tikai tajā laikā, kad nepārvaramas varas apstākļi neļauj saistības izpildīt.

10.16.14 Ja Omniva, SIA nespēj atbildēt par precēm oficiālu dokumentu iznīcināšanas dēļ nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ar nosacījumu, ka Omniva, SIA atbildību nav iespējams pierādīt ar citiem līdzekļiem;

10.17 Omniva, SIA atbildība saglabājas sekojošos gadījumos:

10.17.1 Ja preces satura iztrūkumi vai bojājumi atklāti pirms preces piegādes vai arī preces piegādes brīdī;

10.17.2 Ja, atgrieztas preces gadījumā, nosūtītājs pieņem preci ar piebildi, ka prece tikusi bojāta, un iesniedz pretenziju kompensācijas saņemšanai.


PREČU ATVĒRŠANA UN UZGLABĀŠANA

11.1 Pakomātu sūtījumu atvēršana

11.1.1 Omniva, SIA ir tiesības atvērt pakomāta sūtījumus sekojošos gadījumos: · pēc saņēmēja pieprasījuma pakomāta sūtījuma saņemšanas/atgūšanas brīdī; · lai aizsargātu bojāta pakomāta sūtījuma saturu vai noteiktu bojājumu apmēru; SIA Omniva Ÿ Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167 Ÿ Tel: 27042424 Ÿ [email protected] · gadījumā, ja pakomāta sūtījumu piegāde nav iespējama. Piegāde tiek uzskatīta par neiespējamu, ja Omniva, SIA nav spējusi ne nodot sūtījumu saņēmējam, ne atgriezt to nosūtītājam un ir beidzies sūtījuma uzglabāšanas termiņš. · lai novērstu iespējamu no sūtījuma izrietošu fizisku apdraudējumu personām vai priekšmetiem.

11.1.2 Sūtījums tiek uzglabāts 1 (vienu) gadu kopš pēdējā neveiksmīgā piegādes mēģinājuma. Ja 1 (viena) gada laikā nosūtītājs vai saņēmējs nav sazinājies ar Omniva, SIA, lai vienotos par sūtījuma saņemšanu, sūtījums pāriet Omniva, SIA īpašumā.

11.1.3 Ja pakomāta sūtījumu sūtīšanas laikā rodas aizdomas par neiespējamību pakomāta sūtījumu saturu saglabāt vai arī ja, balstoties uz ārējiem rādītājiem, ir pamats izdarīt pieņēmumu, ka sūtījuma saturs ir nozagts vai ka tas rada draudus citiem sūtījumiem.

11.1.4 Iespējamu fizisku bojājumu gadījumā tuvumā esošajiem cilvēkiem vai precēm Omniva, SIA par aizdomīgu pakomāta sūtījumu nekavējoties informē glābšanas dienestus.

11.1.5 Omniva, SIA ievēro Pasta likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību rīcībai ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un pasta sūtījumu atvēršanas, uzglabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas kārtību.


SVARĪGI! COVID-19 SITUĀCIJAS IETEKME UZ SŪTĪJUMU PIEGĀDI!

Kopš novembra sākuma COVID-19 pandēmijas ietekmē ir ievērojami palielinājies sūtījumu daudzums piegādei uz Omniva pakomātiem, tādēļ gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs iespējami piegādes kavējumi. Sabalansējot kvalitatīvu klientu apkalpošanu un uzņēmuma rīcībā esošos resursus, darām visu iespējamo, lai šajā saspringtajā laikā pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visu sūtījumu piegādi uz pakomātiem, tai skaitā, daļu no sūtījumiem novirzot uz Sūtījumu saņemšanas punktiem. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, aicinām klientus ar sapratni izturēties pret šo situāciju. Papildus aicinām ikvienu sūtījuma saņēmēju pēc iespējas ātrāk izņemt savu sūtījumu no Omniva pakomātiem, lai atbrīvotu vietu nākamajiem sūtījumiem.

SŪTĪJUMU PIEGĀDE 2021.GADA SĀKUMĀ

Būtiskākā informācija par piegādēm Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā - vairāk lasiet šeit (ssilka : https://omniva.sendsmaily.net/template/preview/id/771 )

Akcija “Bezmaksas piegāde”

Akcija “Bezmaksas piegāde” var tikt piešķirta atsevišķos gadījumos, ko nodrošina Pārdevējs. Turklāt, paziņojot par “Bezmaksas piegāde” kampaņu, tiek nodrošināti šai akcijai atbilstoši nosacījumi.

Bezmaksas piegādi Jūs varat izmantot tikai noteiktajā akcijas laika periodā, kas ir norādīts paziņojumā par akcijas norisi.

Ja neesat atraduši atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz : +371 29705613, vai rakstot: [email protected] un mēs ar prieku Jums atbildēsim.